Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2012

dlaciebie
12:05
DSM-IV czy ICD- 10?
dlaciebie
11:57
Cart1 - Bratislava, Slovakia
Reposted fromsuperfly superfly viapanimruk panimruk

June 27 2012

dlaciebie
16:43
5609 8344 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viakostuchna kostuchna
dlaciebie
16:38
Reposted fromsaintist saintist viacornucopia cornucopia
dlaciebie
16:38
6373 1e8d
Reposted fromdidlirnik didlirnik
dlaciebie
16:38
8976 6815
Reposted fromdonoteat donoteat viakostuchna kostuchna
dlaciebie
16:38
5538 92dc
Reposted fromnonie nonie viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:37
8165 d708
dlaciebie
16:37
7358 3211
Reposted fromxmajek xmajek viajointskurwysyn jointskurwysyn
dlaciebie
16:37
0396 a099
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viakostuchna kostuchna
dlaciebie
16:31
9763 f9ca
dlaciebie
16:31
dlaciebie
16:29
Reposted fromnameherhope nameherhope viaamydora amydora
dlaciebie
16:29
Moim zdaniem związek polega na tym, że ma być Ci dobrze z tą osobą bez względu na sytuację. Bez względu na to czy jesteście na imprezie czy w domu w kapciach ona ma być dla Ciebie najważniejsza i ma Ci wystarczać za cały świat.
dlaciebie
16:28
7612 d170 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamonimich monimich
dlaciebie
16:28
dlaciebie
16:27
dlaciebie
16:26
4218 003c
Reposted fromtwice twice viaamydora amydora
dlaciebie
16:26
2150 a5b2
Reposted fromMegusek Megusek viaryba ryba
dlaciebie
16:25
3963 0be5
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viacornucopia cornucopia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl